آیکون شورای هماهنگی4

با توجه به اهمیت تقویت تعاملات درون استانی و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در سطح هر یک از استانهای کشور "شورای هماهنگی تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان"  که از این پس به اختصار "شورای هماهنگی استان" نامیده می شود با رعایت دستورالعمل ذیل تشکیل می گردد.

 

الف ) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان:

 • ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه وزارتخانه در سطح استان
 • ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاه های تابعه

 

ب) وظایف شورای هماهنگی استان :

 • بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا در جهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله براساس شرح وظایف هر یک از واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان
 • تعیین وظایف و تکالیف هریک از اعضاء شورا در جهت اجرای مصوبات شورا
 • ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضاء شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاه های اجرایی و مرتبط در سطح استان
 • سیاستگذاری و تصمیم گیری در چارچوب قوانین و وظایف وزارت متبوع
 • اجرای مصوبات پیگیری نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا
 • تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه در جلسات شورا

 

ج ) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان :

 • مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (رئیس شورا(
 • مدیر کل تأمین اجتماعی استان
 • مدیر کل آمورش فنی و حرفه ای استان
 • مدیر کل بهزیستی استان
 • مدیر کل بیمه سلامت استان
 • مدیر درمان تأمین اجتماعی استان
 • رئیس اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان
 • رئیس اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان
 • مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) استان
 • مدیر صندوق بازنشستگی استان
 • مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان
 • نماینده صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون استان
 • سر پرست واحد کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد (استانهای دارای منطقه آزاد)
 • سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال مناطق ویژه با توجه به نظر رئیس شورا

تبصره (۱): رئیس شورا در موارد مرتبط می تواند از مسئولین سایر دستگاه های اجرایی استان و یا اشخاص صاحب نظر برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

تبصره ( 2 ) : اعضاء شورا به عنوان بالاترین مدیران اجرایی دستگاه در استان مکلفند شخصا در جلسات شورا شرکت نمایند و در موارد پیش بینی نشده، حضور معاون ذیربط با هماهنگی رئیس شورا ضروری است.

 

د) زمان و نحوه تشکیل شورای هماهنگی استان:

 • جلسات شورا حداقل یک بار در هر ماه و یا در فواصل کمتر حسب تشخیص رئیس شورا تشکیل می گردد.
 • جلسات شورا با حضور رئیس شورا و دو سوم اعضاء رسمیت می یابد.
 • جلسات شورا بایستی به صورت دوره ای در دستگاههای اجرایی تشکیل شود.
 • برای حضور در جلسات حق الزحمه ای پرداخت نمی گردد.

 

ه) نحوه تصمیم گیری شورای هماهنگی استان؛

 • تصمیمات شورا می بایست در چارچوب قوانین، مقررات و شرح وظایف دستگاه های اجرایی و سیاست های ابلاغی از سوی وزارتخانه اتخاذ گردد.
 • هریک از اعضاء شورا دارای یک حق رأی می باشند.
 • تصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضایی که در جلسه حضور دارند، اعتبار می یابد.
 • در صورت تساوی آراء حاصله، رأی رئیس شورا تعیین کننده خواهد بود.
 • کلیه اعضاء موظف به اجرای مصوبات شورا و ارائه گزارش نحوه اجرا و نتیجه، اقدامات انجام یافته خواهند بود.
 • در صورتیکه اجرای مصوبه ای نیاز به اعلام نظر مسئولین بالاتر داشته باشد مدیر مربوطه موظف به پیگیری و اعلام نتیجه در جلسه شورا می باشد.
 • میهمانان مدعو جهت حضور در جلسات شورا باید به تایید رئیس شورا برسند و با توجه به نظر رئیس شورا و سطح هر میهمان حق رأی یا عدم حق رای در نظر گرفته می شود.

 

و) دبیرخانه شورای هماهنگی استان :

مسئولیت تشکیل دبیرخانه شورای هماهنگی استان بر عهده رئیس شورا می باشد که یک نفر از معاونین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دبیر شورا انتحاب خواهد کرد.

 

ز) وظایف دبیرخانه شورای هماهنگی استان :

 • تعیین دستور جلسات شورا و ابلاغ آن به اعضاء شورا قبل از شرکت در جلسه
 • تهیه برنامه زمانبندی تشکیل جلسات با هماهنگی رئیس شورا و ارسال دعوتنامه برای اعصاء جهت شرکت در جلسات.
 • پیگیری تشکیل کارگروه های تخصصی مورد نظر شورا و تهیه و ارائه گزارشات کار گروه ها به اعضاء
 • تنظیم صورت جلسات شورا و ابلاغ تصمیمات به اعضاء و پیگیری اجرای مصوبات.
 • ضبط و نگهداری کلیه صورت جلسات و سوابق مربوط به گزارش ها و مستندات
 • ارسال یک نسخه از صورت جلسات بعد از هر جلسه به اداره کل امور استانها
 • انجام سایر امور محوله از سوی شورا در چارچوب مقررات و دستور العمل های مر بوطه.
 • دبیرخانه موظف است پیشنهادهای کارشناسی کلیه اعضاء شورا را به صورت مکتوب اخد و در دستور کار شورا قرار دهد.

 

ج( وظایف سایر واحدهای مرتبط :

 • اداره کل امور استانها مکلف است پس از بررسی و جمع بندی صورت جلسات شورای هماهنگی استانها، مجموع مصوبات را هر سه ماه یک بار برای معاونین وز ارتحانه و روسای بانکها ارسال نماید .
 • مواردی از مصوبات شورای هماهنگی استانها که نیاز به مجوز از وزارتخانه و یا سازمانهای وابسته داشته باشد پس از بررسی کارشناسی در سازمان مربوطه در جلسه شورای معاونین وزارتخانه مطرح خواهد گردید.
 • معاون امور مجلس، حقوقی و استانها به عنوان مرجع هدایت ، هماهنگی و نظارت بر شورای هماهنگی استانها در ستاد ترتیبی اتخاذ خواهد کرد که در هر ماه یکی از معاونین و روسای سازمانهای وزارتخانه بر اساس برنامه اعلامی از سوی اداره کل امور استانها در جلسات شورای هماهنگی استانها شرکت نمایند.

 

 • اداره کل امور استانها به عنوان دبیر شورا در ستاد موظف است دوره های آموزشی تخصصی و متناسب با شرح وظایف شورا و سیاستگذاری وزارتخانه برای اعضای شورای هماهنگی استان ها برگزار نماید.
   
 
غمگین
 
  دلبری
   
خادم برجویی تقی   رشادتمند
 سواعدی  صدیق راد  ولی منش  مرعشی
   
      
     

شماره جلسه تاریخ جلسه   مکان برگزاری  صورتجلسات
 1 99/3/12  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان  صورتجلسه
 2  99/6/12  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان  صورتجلسه
 3  99/7/13  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان-باشگاه مرکزی نفت مسجدسلیمان  صورتجلسه
 4  99/9/13  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان  صورتجلسه
5  99/9/30  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان  صورتجلسه
 6  99/11/21 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان    صورتجلسه 
7 99/12/24 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان صورتجلسه

جدول برگزاری جلسات شورای هماهنگی در سال 99

شماره جلسه

تاریخ

مکان  برگزاری

1

99/3/12

اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی

2

99/6/12

اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی

3

99/7/13

اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی, باشگاه مرکزی نفت مسجد سلیمان

4

99/9/13

اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی

5

99/9/30 

اداره کل تامین اجتماعی