آیکون شورای هماهنگی4

با توجه به اهمیت تقویت تعاملات درون استانی و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در سطح هر یک از استانهای کشور "شورای هماهنگی تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان"  که از این پس به اختصار "شورای هماهنگی استان" نامیده می شود با رعایت دستورالعمل ذیل تشکیل می گردد.

 

الف ) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان:

 • ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه وزارتخانه در سطح استان
 • ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاه های تابعه

 

ب) وظایف شورای هماهنگی استان :

 • بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا در جهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله براساس شرح وظایف هر یک از واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان
 • تعیین وظایف و تکالیف هریک از اعضاء شورا در جهت اجرای مصوبات شورا
 • ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضاء شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاه های اجرایی و مرتبط در سطح استان
 • سیاستگذاری و تصمیم گیری در چارچوب قوانین و وظایف وزارت متبوع
 • اجرای مصوبات پیگیری نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا
 • تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه در جلسات شورا

 

ج ) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان :

 • مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (رئیس شورا(
 • مدیر کل تأمین اجتماعی استان
 • مدیر کل آمورش فنی و حرفه ای استان
 • مدیر کل بهزیستی استان
 • مدیر کل بیمه سلامت استان
 • مدیر درمان تأمین اجتماعی استان
 • رئیس اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان
 • رئیس اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان
 • مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) استان
 • مدیر صندوق بازنشستگی استان
 • مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان
 • نماینده صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون استان
 • سر پرست واحد کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد (استانهای دارای منطقه آزاد)
 • سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال مناطق ویژه با توجه به نظر رئیس شورا

تبصره (۱): رئیس شورا در موارد مرتبط می تواند از مسئولین سایر دستگاه های اجرایی استان و یا اشخاص صاحب نظر برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

تبصره ( 2 ) : اعضاء شورا به عنوان بالاترین مدیران اجرایی دستگاه در استان مکلفند شخصا در جلسات شورا شرکت نمایند و در موارد پیش بینی نشده، حضور معاون ذیربط با هماهنگی رئیس شورا ضروری است.

 

د) زمان و نحوه تشکیل شورای هماهنگی استان:

 • جلسات شورا حداقل یک بار در هر ماه و یا در فواصل کمتر حسب تشخیص رئیس شورا تشکیل می گردد.
 • جلسات شورا با حضور رئیس شورا و دو سوم اعضاء رسمیت می یابد.
 • جلسات شورا بایستی به صورت دوره ای در دستگاههای اجرایی تشکیل شود.
 • برای حضور در جلسات حق الزحمه ای پرداخت نمی گردد.

 

ه) نحوه تصمیم گیری شورای هماهنگی استان؛

 • تصمیمات شورا می بایست در چارچوب قوانین، مقررات و شرح وظایف دستگاه های اجرایی و سیاست های ابلاغی از سوی وزارتخانه اتخاذ گردد.
 • هریک از اعضاء شورا دارای یک حق رأی می باشند.
 • تصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضایی که در جلسه حضور دارند، اعتبار می یابد.
 • در صورت تساوی آراء حاصله، رأی رئیس شورا تعیین کننده خواهد بود.
 • کلیه اعضاء موظف به اجرای مصوبات شورا و ارائه گزارش نحوه اجرا و نتیجه، اقدامات انجام یافته خواهند بود.
 • در صورتیکه اجرای مصوبه ای نیاز به اعلام نظر مسئولین بالاتر داشته باشد مدیر مربوطه موظف به پیگیری و اعلام نتیجه در جلسه شورا می باشد.
 • میهمانان مدعو جهت حضور در جلسات شورا باید به تایید رئیس شورا برسند و با توجه به نظر رئیس شورا و سطح هر میهمان حق رأی یا عدم حق رای در نظر گرفته می شود.

 

و) دبیرخانه شورای هماهنگی استان :

مسئولیت تشکیل دبیرخانه شورای هماهنگی استان بر عهده رئیس شورا می باشد که یک نفر از معاونین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دبیر شورا انتحاب خواهد کرد.

 

ز) وظایف دبیرخانه شورای هماهنگی استان :

 • تعیین دستور جلسات شورا و ابلاغ آن به اعضاء شورا قبل از شرکت در جلسه
 • تهیه برنامه زمانبندی تشکیل جلسات با هماهنگی رئیس شورا و ارسال دعوتنامه برای اعصاء جهت شرکت در جلسات.
 • پیگیری تشکیل کارگروه های تخصصی مورد نظر شورا و تهیه و ارائه گزارشات کار گروه ها به اعضاء
 • تنظیم صورت جلسات شورا و ابلاغ تصمیمات به اعضاء و پیگیری اجرای مصوبات.
 • ضبط و نگهداری کلیه صورت جلسات و سوابق مربوط به گزارش ها و مستندات
 • ارسال یک نسخه از صورت جلسات بعد از هر جلسه به اداره کل امور استانها
 • انجام سایر امور محوله از سوی شورا در چارچوب مقررات و دستور العمل های مر بوطه.
 • دبیرخانه موظف است پیشنهادهای کارشناسی کلیه اعضاء شورا را به صورت مکتوب اخد و در دستور کار شورا قرار دهد.

 

ج( وظایف سایر واحدهای مرتبط :

 • اداره کل امور استانها مکلف است پس از بررسی و جمع بندی صورت جلسات شورای هماهنگی استانها، مجموع مصوبات را هر سه ماه یک بار برای معاونین وز ارتحانه و روسای بانکها ارسال نماید .
 • مواردی از مصوبات شورای هماهنگی استانها که نیاز به مجوز از وزارتخانه و یا سازمانهای وابسته داشته باشد پس از بررسی کارشناسی در سازمان مربوطه در جلسه شورای معاونین وزارتخانه مطرح خواهد گردید.
 • معاون امور مجلس، حقوقی و استانها به عنوان مرجع هدایت ، هماهنگی و نظارت بر شورای هماهنگی استانها در ستاد ترتیبی اتخاذ خواهد کرد که در هر ماه یکی از معاونین و روسای سازمانهای وزارتخانه بر اساس برنامه اعلامی از سوی اداره کل امور استانها در جلسات شورای هماهنگی استانها شرکت نمایند.

 

 • اداره کل امور استانها به عنوان دبیر شورا در ستاد موظف است دوره های آموزشی تخصصی و متناسب با شرح وظایف شورا و سیاستگذاری وزارتخانه برای اعضای شورای هماهنگی استان ها برگزار نماید.
   
 
غمگین
 
  دلبری
   
خادم برجویی تقی   رشادتمند
 سواعدی  صدیق راد  ولی منش  مرعشی
   
      
     

 

مصوبات جلسات شورای هماهنگی در سال1400

 

 شماره جلسه  تاریخ جلسه   مکان برگزاری   صورتجلسات
  1  1400/1/24   اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان  صورتجلسه
 2  1400/2/28  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان  صورتجلسه

 

مصوبات جلسات شورای هماهنگی در سال 1399

شماره جلسه تاریخ جلسه   مکان برگزاری  صورتجلسات
 1 99/3/12  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان  صورتجلسه
 2  99/6/12  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان  صورتجلسه
 3  99/7/13  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان-باشگاه مرکزی نفت مسجدسلیمان  صورتجلسه
 4  99/9/13  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان  صورتجلسه
5  99/9/30  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان  صورتجلسه
 6  99/11/21 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان    صورتجلسه 
7 99/12/24 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان صورتجلسه

 

 

 

جدول برگزاری جلسات شورای هماهنگی در سال 1400

شماره جلسه

تاریخ

مکان برگزاری

1

1400/1/24

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان

2

1400/2/28

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان

3

1400/3/25

اداره کل فنی ، حرفه ای خوزستان

4 1400/4/29  اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان 
5  1400/5/31  مدیریت درمان تأمین اجتماعی خوزستان  
6  1400/6/30  اداره کل بهزیستی خوزستان 
7  1400/7/27  بانک توسعه تعاون خوزستان 
8  1400/8/25  بانک رفاه کارگران خوزستان 
9  1400/9/30  صندوق کارآفرینی امید 
10  1400/10/28  صندوق بازنشستگی کشوری خوزستان
11  1400/11/25  صندوق بیمه های اجتماعی روستایی خوزستان 
12  1400/12/24  اداره کار و خدمات اجتماعی منطقه ویژه خوزستان 

 

 

جدول برگزاری جلسات شورای هماهنگی در سال 99

شماره جلسه

تاریخ

مکان برگزاری

1

99/3/12

اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی

2

99/6/12

اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی

3

99/7/13

اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی, باشگاه مرکزی نفت مسجد سلیمان

4

99/9/13

اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی

5

99/9/30 

اداره کل تامین اجتماعی