ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی

درراستای افزایش سطح رضایتمندی مردم عزیر و بهبود هر چه بیشترروند نظارت بر خدماترسانی به مراجعین ، ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانبا راه اندازییک سامانه پیامکی ویژه اقدام به تسهیلفرآیند دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردمی نموده است . این ستاد به کلیه مردم عزیز اطمینان می دهد که کلیه موارد مطرح شده را در اسرع وقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار خواهد داد .

سامانه دریافت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات مردمی ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی جهت پیگیری و پاسخگویی 10006113770003

 

   
 
 
 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقا سلامت اداری آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقا سلامت اداری
 

دفترچه راهنمای مراجعین حوزه روابط کار دفترچه راهنمای مراجعین حوزه روابط کار

دفترچه راهنمای مراجعین حوزه اشتغال دفترچه راهنمای مراجعین حوزه اشتغال

اطلاعیه موضوع ماده 24 قانون ارتقا سلامت اداری اطلاعیه موضوع ماده 24 قانون ارتقا سلامت اداری