رئیس اداره روابط عمومی :‌حسن نسیمی

شماره تماس:‌06133785016

 

رایانامه :‌  nasimi.h92@ gmail.com