مدیر کل

آقای ارسلان غمگین

ملاقات با مدیر کل :‌روزهای دوشنبه


 

شماره تماس :

06133389048     06133770081            

ارتباط مستقیم با مدیر

معاونت اشتغال

آقای حسین نظری

 

شماره تماس :

06133387115

 

 

 

ارتباط مستقیم با معاونت اشتغال

معاونت روابط کار

آقای احمد شجیراتی

 

شماره تماس:‌

 061333770082

 

ارتباط مستقیم با معاونت روابط کار

معاونت رفاه

آقای رضا شهنی

 

شماره تماس:‌

06133775008

 

ارتباط مستقیم با معاونت رفاه

معاونت تعاون

آقای قادر احمدی

 شماره تماس :‌

06133384724

 

رایانامه:‌

 sa.ha526@yahoo.com

ارتباط مستقیم با معاونت تعاون

معاونت پشتیبانی

آقای عبدالکریم انصاری

شماره تماس:‌

 06133770008

 

رایانامه:

shehni.taavon.kar@gmail.com

ارتباط مستقیم با معاونت پشتیبانی