بخشنامه های حوزه روابط کار

دستور العمل 3دستور العمل 3
دستور العمل 8دستور العمل 8
دستور العمل 4دستور العمل 4
دستور العمل 9دستور العمل 9
دستور العمل 5دستور العمل 5
دستور العمل 10دستور العمل 10
دستور العمل 7دستور العمل 7
دستور العمل 11دستور العمل 11
دستور العمل 14دستور العمل 14
دستور العمل 15دستور العمل 15

دستور العمل 16دستور العمل 16
دستور العمل 17دستور العمل 17
دستور العمل 21دستور العمل 21
دستور العمل 24دستور العمل 24
دستور العمل 28دستور العمل 28
آیین نامه انضباط کارآیین نامه انضباط کار

اصلاحیه ده 8 آیین نامه انضباط کاراصلاحیه ماده 8 آیین نامه انضباط کار
تصویب نامه هیات وزیران در مورد مرخصی زایمانتصویب نامه هیات وزیران در مورد مرخصی زایمان
آیین نامه دادرسی کارآیین نامه دادرسی کار
آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کارآیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار
آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کارآیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
دستور العمل 34دستور العمل 34
دستورالعمل 35دستورالعمل 35
دستورالعمل 36دستورالعمل 36
حق حضور مراجعحق حضور مراجع
افزایش حق مسکنافزایش حق مسکن
بخشنامه حداقل مزد 93بخشنامه حداقل مزد 93
جدول افزایش دستمزد 93جدول افزایش دستمزد 93

 عیدی و پاداش 92
دستورالعمل37دستورالعمل37

ماده واحده قانونی اصلاح قوانین تنظیم جمعیتماده واحده قانونی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت
 
دستور العمل اوراق از طریق پستدستور العمل اوراق از طریق پست
 
دستور العمل انتشار روزنامهدستور العمل انتشار روزنامه
 
دستور العمل اعتبار نامهدستور العمل اعتبار نامه
 
آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیصآیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص
 
آیین نامه انتخاب اعضای حل اختلافآیین نامه انتخاب اعضای حل اختلاف
 
آیین نامه کارکنانی که مزد انان از مشتریانآیین نامه کارکنانی که مزد انان از مشتریان
 
آیین نامه طرز اجرای آراءآیین نامه طرز اجرای آراء
 
افزایش حق مسکنافزایش حق مسکن
 
دستورالعمل شماره 38دستورالعمل شماره 38
 
دستورالعمل شماره 39دستورالعمل شماره 39
 
دستورالعمل شماره 41دستورالعمل شماره 41
 
آیین رسیدگی به شکایت در کشتیآیین رسیدگی به شکایت در کشتی
 
دستور العمل 42دستور العمل 42
 
دستورالعمل 43دستورالعمل 43
 
دستورالعمل 44دستورالعمل 44
 
دستوالعمل 45دستوالعمل 45
 
تمدید آیین نامه خدامتمدید آیین نامه خدام
 
افزایش حق مسکنافزایش حق مسکن
 
دستورالعمل46دستورالعمل46
 
دستورالعمل47دستورالعمل47