بخشنامه های حوزه روابط کار

دستور العمل 3 دستور العمل 3
دستور العمل 8 دستور العمل 8
دستور العمل 4 دستور العمل 4
دستور العمل 9 دستور العمل 9
دستور العمل 5 دستور العمل 5
دستور العمل 10 دستور العمل 10
دستور العمل 7 دستور العمل 7
دستور العمل 11 دستور العمل 11
دستور العمل 14 دستور العمل 14
دستور العمل 15 دستور العمل 15

دستور العمل 16 دستور العمل 16
دستور العمل 17 دستور العمل 17
دستور العمل 21 دستور العمل 21
دستور العمل 24 دستور العمل 24
دستور العمل 28 دستور العمل 28

اصلاحیه ده 8 آیین نامه انضباط کار اصلاحیه ماده 8 آیین نامه انضباط کار
تصویب نامه هیات وزیران در مورد مرخصی زایمان تصویب نامه هیات وزیران در مورد مرخصی زایمان
آیین نامه دادرسی کار آیین نامه دادرسی کار
آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار
آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
دستور العمل 34 دستور العمل 34
دستورالعمل 35 دستورالعمل 35
دستورالعمل 36 دستورالعمل 36
حق حضور مراجع حق حضور مراجع
افزایش حق مسکن افزایش حق مسکن
بخشنامه حداقل مزد 93 بخشنامه حداقل مزد 93
جدول افزایش دستمزد 93 جدول افزایش دستمزد 93

 عیدی و پاداش 92
دستورالعمل37 دستورالعمل37

ماده واحده قانونی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت ماده واحده قانونی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت
 
دستور العمل اوراق از طریق پست دستور العمل اوراق از طریق پست
 
دستور العمل انتشار روزنامه دستور العمل انتشار روزنامه
 
دستور العمل اعتبار نامه دستور العمل اعتبار نامه
 
آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص
 
آیین نامه انتخاب اعضای حل اختلاف آیین نامه انتخاب اعضای حل اختلاف
 
آیین نامه کارکنانی که مزد انان از مشتریان آیین نامه کارکنانی که مزد انان از مشتریان
 
آیین نامه طرز اجرای آراء آیین نامه طرز اجرای آراء
 
افزایش حق مسکن افزایش حق مسکن
 
دستورالعمل شماره 38 دستورالعمل شماره 38
 
دستورالعمل شماره 39 دستورالعمل شماره 39
 
دستورالعمل شماره 41 دستورالعمل شماره 41
 
آیین رسیدگی به شکایت در کشتی آیین رسیدگی به شکایت در کشتی
 
دستور العمل 42 دستور العمل 42
 
دستورالعمل 43 دستورالعمل 43
 
دستورالعمل 44 دستورالعمل 44
 
دستوالعمل 45 دستوالعمل 45
 
تمدید آیین نامه خدام تمدید آیین نامه خدام
 
افزایش حق مسکن افزایش حق مسکن
 
دستورالعمل46 دستورالعمل46
 
دستورالعمل47 دستورالعمل47