وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان / ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد