وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان / مرکز تحقیقات ، تعلیمات و حفاظت بهداشت کار جنوب غرب کشور