قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

 (بااصلاحات (

تاریخ تصویب : سیزدهم شهریورماه سال 1370

تاریخ اصلاحیه اول : پنجم مهرماه سال 1377

تاریخ اصلاحیه دوم : هفدهم اردیبهشت سال 1393

ارگان صادر کننده : اداره کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان
سازمان مرتبط : وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی

تهیه وتنظیم : الیاس اروانه کارشناس خبره بخش تعاون

و کارشناس ارشد تعاون:  عبدالکریم انصاری زاده


روئوس مطالب :

فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
‌فصل دوم - عضو
‌فصل سوم - سرمایه
‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع
‌فصل ششم - ارکان تعاونیها
‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی
‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها
‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه
‌فصل دهم - اتاق تعاون
‌فصل یازدهم - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
‌فصل دوازدهم - سایر مقررات

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران

 فصل اول - اهداف و ضابط کلی بخش تعاون


‌ماده 1 - اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

8- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد(1)

9- ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فنآوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی(1)

‌تبصره 1- اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی ‌شود.

تبصره 2- دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.(1)

‌ماده 2 - شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.
‌ماده 3 - دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار آنها قرار دهد.
‌ماده 4 - دولت وکلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

                _____________________________________________________________

1-     بندهای (8) و (9) و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به ماده (1) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370و اصلاحیه های بعدی آن شده است.

‌ماده 5 - اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
‌تبصره - تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.

‌ماده 6 - حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال ونوع فعالیت ورعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شودکه به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد ولی درهرصورت تعداد اعضاء نبایدکمتر از7 نفر باشد. ‌ماده 7 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.

‌فصل دوم  عضو

 
‌ماده 8 - عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی ‌یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
‌تبصره 1 -در تعاونیهای اشتغال‌زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود.
‌تبصره 2 - در تعاونی‌های چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
‌ماده 9 - شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
5- عدم عضویت در تعاونی مشابه.
‌ماده 10 - اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

‌ماده 11 - کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

‌ماده 12 - خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.
‌تبصره 1 - اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
‌تبصره 2 - در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.

‌ماده 13 - در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:
1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب ‌مجمع عمومی عادی.
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
‌تبصره - تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از ‌هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
‌ماده 14 - در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد ‌بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.
‌تبصره - اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می‌شوند.
‌‌ماده 15 - در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.

‌فصل سوم - سرمایه


‌ماده 16 - سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.

‌ماده 17 - شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51 % سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
‌تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن

عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
‌ماده 18 - دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
1-  واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌ منافع آن باشد.
2- در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
3- دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
4- دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
‌ماده 19 - در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده‌باشند.

‌ماده 20 - سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.
‌ماده 21 - هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد.

‌تبصره - اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
‌ماده 22 - عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
‌ماده 23 - مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
‌تبصره - مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری‌شرط شده باشد.
ماده 24 - دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.
‌تبصره 1 - به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به‌تعاونیها منتقل نماید.
‌تبصره 2 - بانکها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از

طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه‌اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.

‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی


‌ماده 25 - سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
1-  از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود.

‌تبصره 1 - ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده‌باشد الزامی است.
‌تبصره 2 - تعاونیها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.
2- حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور‌می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.

3- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.
4- پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد.


‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع

‌ماده 26 - تعاونیهای تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.
‌تبصره - تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
‌ماده 27 - تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند.
‌تبصره - تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی و بانکی وسایرحمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.

‌ماده 28 - شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
‌تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.


فصل ششم - ارکان تعاونیها


‌ماده 29 - شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند:
1- مجمع عمومی.
2- هیأت مدیره.
3- بازرس یا بازرسان.

     __________________________________________________________________

بموجب ماده (2) قانون اصلاح موادی ازقانون بخش تعاونی بند(3) ماده(25)چهاردرصدازسودخالص بعنوان حق تعاون وآموزش به صندوق تعاون واریزمی گردد، حذف شده است.


بخش اول - مجمع عمومی

‌ماده 30 - مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی‌یا نمایندگان تام‌الاختیارآنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
‌تبصره 1 - در شرکت‌های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی‌مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ناظر داشته باشند.
‌تبصره 2 - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
‌ماده 31 - ‌هیأت مؤسس عبارت است از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند.
‌ماده 32 - وظایف ‌هیأت مؤسس عبارت است از:
1- تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
2- دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.
3- تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظائف مجمع عمومی عادی.
‌تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌یابد.
‌تبصره 2 - اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای‌عضویت خود را پس بگیرند.
‌تبصره 3 - تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد.

ماده 33 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌شود.
‌در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد.
تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت‌دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
‌تبصره 2 - مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده‌می‌باشند ، می‌توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد.
‌در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان ‌منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.
چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی‌خواهد بود که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره 3 - نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود. در صورتی که هیأت مدیره‌ای در موعد‌مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مبادرت نکند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.

تبصره 4- دعوت از مجامع عمومی و اعلامی تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.(1)

‌ماده 34 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
 
1-  انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
3- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره.
4- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
5- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
6- تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
7- سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.
8- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
9- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه

پرداختی براساس‌موازین مقرر در این قانون.

ماده 35 - مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.
‌تبصره 1 - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا‌ بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.
‌تبصره 2 - در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی  نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید.


 ----------------------------------------------------------------------------------

1-     بموجب ماده(3)قانون اصلاح تبصره(4)ماده(33)تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهائی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می‌باشد الزاماً از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری‌که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید. اصلاح شده است‌بخش دوم - هیأت مدیره


ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیرهای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهارنفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.(1)

‌تبصره 1 - هیات مدیره دراولین جلسه ازمیان خودیک نفررا به عنوان رئیس هیات مدیره،یک نفربه عنوان نائب رئیس ویک یا دونفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.(1)

‌تبصره 2 - در صورت استعفاء ، فوت،ممنوعیت قانونی ویا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرا بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی درهیات مدیره می گردد.‌(1)

تبصره 3 - اعضای هیات مدیره می توانندباتصویب مجمع عمومی عادی حقوق و مزایا دریافت نمایند.درصورتی که عضوهیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد درتعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تائید مجمع عمومی می رسد.(1)


‌ماده 37 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:
1- دعوت مجمع عمومی (‌عادی -‌فوق‌العاده).
2- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
3- نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی.
4- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.
5- نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع‌عمومی.
6- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
7- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
8- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
9- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل.
10- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (‌یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

        -----------------------------------------------------------------------------------

1-    بموجب ماده(4)قانون اصلاح موادی ازقانون بخش تعاونی صدر ماده (36) قانون به شرح فوق اصلاح و تبصره های (1) و (2) آن حذف می شوند. تبصره های (3) و (4) با اصلاحاتی به تبصره های (1) و (2) تغییر می یابد و تبصره (5) اصلاح و به عنوان تبصره (3) نامیده می شود. اصلاح وتغییریافت.

‌تبصره -  هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفردا ً‌استفاده کند. مگر در موارد خاص که وکالت یانمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌ اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 38 - اعضای هیات مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: (1)

1-     ایمان وتعهد به اسلام (درتعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده درقانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)

2-     نداشتن منع قانونی ومحجورنبودن

3-     عدم عضویت درگروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور وعدم محکومیت به جعل اسناد

4-      عدم سابقه محکومیت به ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت درامانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

تبصره –  برای عضویت در هیأت رئیس اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل، دبیری ، دبیرکلی و بازرسی شرکتها ، اتحادیه ها و اتاقها در بخش تعاون الزامی است. (1)

ماده 39 - هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعداز انتخاب ، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره ، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی ویا خارج از آن برای مدت سه به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل وقبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وتعیین حدود اختیارات ، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.(2)

‌بخش سوم - بازرسی

ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است.
‌تبصره 1 - در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان ‌علی‌البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.
‌تبصره 2 - حق‌الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
‌ماده 41 - وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
1- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
2- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی.
3- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
4- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.
5- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط.

                ____________________________________________________________

1-     بموجب ماده(5)قانون اصلاح موادی ازقانون بخش تعاونی ماده(38) اصلاح یافت.

2-     ماده (39)بموجب ماده(6) قانون اصلاح موادی ازقانون بخش تعاونی اصلاح گردید.

‌تبصره - بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
ماده 42 - در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات‌آنان ترتیب اثر نمی‌دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.
تبصره - اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن‌ننماید بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی  نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نماید.


‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی

 
‌ماده 43 - اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:
1- ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
2- ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون. ،کارورفاه اجتماعی  
3- کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.
4- کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
5- ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌مورد نیاز تعاونی‌های عضو.
6- تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.
7- ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها.
8- نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
9- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.
‌تبصره 1 - عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
‌تبصره 2 - برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد.
‌ماده 44 - سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (‌به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)‌تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.
‌ماده 45 - هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:
1- مجمع عمومی.
2- هیأت مدیره.
3- هیأت بازرسی.
‌ماده 46 -  مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رأی می‌باشد. سایر مقررات‌ مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.
تبصره - در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت‌تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته‌اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی  ابلاغ می‌گردد خواهد بود.
‌ماده 47 - اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بهرحال از هر تعاونی‌بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.
ماده 48 - ضوابط ومقررات این قانون درباره انتخابات ، وظایف و اختیارات هیات مدیره  و مدیرعامل، درمورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود.(1)

‌‌ماده 50 -  هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله ‌مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. گزارشات‌هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت‌بازرسی نیز مجری است.
‌تبصره - هیأت بازرسی اتحادیه‌ها می‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.
‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها
‌ماده 51 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:
1- صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.
2- اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
3- درخواست کتبی ثبت.
4- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی  
5- رسید پرداخت مقدار لازم‌التأدیه سرمایه.
6- مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32.
‌تبصره - اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.

              --------------------------------------------------------------------------

1-     بموجب ماده(7) قانون اصلاح موادی ازقانون بخش تعاونی ماده(48) اصلاح وبموجب ماده(8)ماده 49 حذف گردید.


‌ماده 52 - اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.

‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه

‌بخش اول - ادغام
‌ماده 53 - شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام‌شوند.

‌تبصره - صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
‌بخش دوم- انحلال و تصفیه
‌ماده 54 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
1- تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
4- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر طبق آیین‌نامه مربوط.
6- ورشکستگی طبق قوانین مربوط.
‌تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد.
‌تبصره 2 - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
‌تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد.
‌تبصره 4 - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

‌ماده 55 - در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی ‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

‌ماده 56 - در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

‌فصل دهم - اتاق تعاون


ماده 57 - به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان ، استان و ایران تشکیل می گردد :(1)

1-     انجام کلیه وظایف و اختیارات ومسوًولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی

2-     مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور

3-      ارائه خدمات فرهنگی وترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء وتقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب ونشریات مورد لزوم

4-     همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کارورفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط

5-     برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها

6-      برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی گشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها

تبصره 3- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی ، صنعت و معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و تعاون ، کارورفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.

تبصره 4- صدور کات بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است.

تبصره 5- اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تائید وزارت امورخارجه امکان پذیراست.

تبصره 6- نحوه تشکیل  و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.

             --------------------------------------------------------------------------

1- بموجب ماده(9)قانون اصلاح موادی ازقانون بخش تعاونی ماده (57) قانون به شرح فوق اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق شده است.

‌ماده 58 - ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از:
1- مجمع نمایندگان.
2- هیأت رئیسه . (1)
3- هیأت بازرسی.
ماده 59 - مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل‌آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت رئیسه(1) اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه‌های‌ شهرستان‌های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون‌استانها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند.

‌تبصره 1 - وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:
‌الف - بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه‌های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.
ب - تعیین هیأت رئیسه(1) اتاق تعاون.
ج - تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی.
‌د - تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره.
ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت رئیسه(1) پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.
‌و - رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی.
‌تبصره 2 - مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها ، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود  و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رای است .(2)

‌ماده 60 - یأت رئیسه(1) اتاقهای تعاون متشکل از (3) تا (7) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از میان اعضاء تعاونی‌ها می‌باشند که حتی‌الامکان ‌از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع‌نمایندگان انتخاب می‌شوند.

تبصره –  در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی ، حتی المقدور از انواع شرکتهای تعاونی نظیر شرکتهای تعاونی تولیدی و چند منظوره ، خدماتی و تامین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی ، مسکن ، اعتبار ، مصرف ، مرزنشینان ، تعاونی های سهام عام وفراگیر و سهام عدالت انتخاب می گردند.(3)

                ----------------------------------------------------------------------

1- درمواد(58)تا(63)قانون عبارت((هیات مدیره)) به عبارت((هیأت رئیسه))تغییریافت،بموجب ماده(10)قانون اصلاح

2-  تبصره(2)ماده(59) قانون بموجب ماده(11) قانون اصلاح به شرح فوق اصلاح یافت.

3- یک تبصره به ماده(60)قانون بموجب ماده(12)قانون اصلاح الحاق گردید.

‌ماده 61- وظایف هیأت رئیسه عبارت است از:
1- فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اتاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.
2- اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن.
3- اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
4- ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.
5- انتخاب رئیس هیأت رئیسه از بین خود.  
‌تبصره -  مسوًولیت کلیه امور اجرائی اتاق برعهده رئیس اتاق است که ریاست هیات رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات ، فردی را به عنوان دبیرکل در اتاق تعاون ایران ودبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب می نماید.

ماده 62 -  هیأت رئیسه اتاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها‌نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین‌اتاقهای استانها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.  

ماده 63 - هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌تعیین می‌گردند و وظایف آنها عبارت است از:
‌الف - نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اتاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.
ب - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ج - بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.
‌د - ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نظر وضعیت فعالیتهای اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره.
‌تبصره - هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
‌ماده 64 - منابع مالی اتاقهای تعاون عبارت است از:
1- دریافت حق عضویت در اتاق تعاون از اعضاء.
2- دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.

                    ------------------------------------------------------------------

1-     بموجب ماده(13)قانون اصلاح موادی ازقانون بخش تعاونی، بند(6) ماده(61)قانون حذف وتبصره آن اصلاح گردید

3- دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و‌اتحادیه‌ها قرار می‌دهد.

‌فصل یازدهم - وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی


‌ماده 65 - به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون‌،کارورفاه اجتماعی  تشکیل می‌گردد.
‌تبصره 1 - سازمانهای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر،‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،‌داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی  منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات‌موجود آنها تشکیل می‌گردد.
‌تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی  که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه ( که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کنند) تعیین خواهد شد.
‌تبصره 2 -  صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت‌تعاون،کارورفاه اجتماعی  الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی  منتقل می‌گردد.تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
‌ماده 66 - وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی  عبارت است از:
1- اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی.
2- تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونیها مطابق این قانون.
3- جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط.
4- تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری. 5- ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.

6- کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی.
7- کمک به شرکت‌هاو اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
8- شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
9- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
10- اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌تعاونی.

11- راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.
12- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی های مربوط.
13- ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
14- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
15- فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
16- تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.
17- وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی  می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت‌وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی  موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.  
18- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند.
19- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
20- سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
21- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
22- تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.
23- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.

‌تبصره - شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی  با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.
24- مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای

 تولیدی و‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون.
25- عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.
26- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
27 همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی.
28- صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51.
29 سلب مزایا از تعاونیهایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
30- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.
‌ماده 67 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
‌ماده 68 - به منظور نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون ، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر  متشکل از یک نفر از وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می شود . هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می گردد.(1)

انجمن مرکزی نظارت ، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده (38) این قانون و رسیدگی به شکایات واعلام نظر در باره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت ، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاق  تعاون شهرستان  و استان ، کمیسیون هایی را درسطح شهرستان ، استان وکشور تعیین می کند.

تبصره – دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون ها وچگونگی تشکیل جلسات وتعیین تعاونی های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب می شود.

               ---------------------------------------------------------------------

1- ماده(68) قانون بموجب ماده(14)قانون اصلاح موادی قانون بخش تعاونی اصلاح گردید.

‌فصل دوازدهم - سایر مقررات

‌ماده 69 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند.
‌ماده 70 - ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی  منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی حداکثر‌ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده‌است را تفکیک و به وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی انتقال دهند.

ماده 71- به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی صورت می گیرد.(1)

1- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را درکتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها را در تشکلهای دانش آموزی مربوط فراهم نماید.

2-  وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها ، رشته ها و گروههای علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.

3- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی وارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجراء کنند.

ماده 72- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین ، با برنامه ریزی جامع ، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه  بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستائی و کشت وصنعت در مقیاس  بزرگ به را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازار های نهائی ، حذف واسطه های غیر ضروری با وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.(1)

تبصره 1- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت و شهرداری ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.

تبصره 2- وزارتخانه های تعاون ، کارورفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی ، طی سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ، با پیشنهاد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

           ---------------------------------------------------------------------

1- بموجب ماده(15)قانون اصلاح مواد(71)الی(76)به قانون الحاق شده است وماده(71)قانون به عنوان ماده(77)تغییریافت

ماده 73- وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی ، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند.

هرگونه دخالت در امور اجرائی ، مدیریتی ، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.

ماده 74- عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه ، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات رئیسه وهیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران ، استان ، شهرستان ممنوع است .

تبصره – عضویت کارکنان دولت تنهادر هیأت رئیسه اتاقهای تعاون ، فقط به عنوان نمایندگی از تعاونی های مصرف ، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.

ماده 75- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی ، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی و اتاق تعاون  مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.

ماده 76- تعاونی ها موظفند اساسنامه خودرا ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خودرا به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند ونمی تواننداز مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.

‌ماده 77 - کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.

((قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران))

ماده 1-  متن زیر به عنوان بندهای (8) و (9) و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به ماده (1) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370و اصلاحیه های بعدی آن الحاق می شود:

8- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد

9- ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فنآوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

تبصره 2- دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.

ماده 2- بند (3) ماده (25) قانون حذف می شود.

ماده 3- تبصره (4) ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 4- دعوت از مجامع عمومی و اعلامی تصمیمات آنها از طريق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.

ماده 4- صدر ماده (36) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های (1) و (2) آن حذف می شوند. تبصره های (3) و (4) با اصلاحاتی به تبصره های (1) و (2) تغییر می یابد و تبصره (5) اصلاح و به عنوان تبصره (3) نامیده می شود.

ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیرهای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهارنفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

تبصره1- هیات مدیره دراولین جلسه ازمیان خودیک نفررا به عنوان رئیس هیات مدیره،یک نفربه عنوان نائب رئیس ویک یا دونفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

تبصره 2- در صورت استعفاء ، فوت،ممنوعیت قانونی ویا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرا بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی درهیات مدیره می گردد.

تبصره 3- اعضای هیات مدیره می توانندباتصویب مجمع عمومی عادی حقوق و مزایا دریافت نمایند.درصورتی که عضوهیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد درتعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تائید مجمع عمومی می رسد.

ماده 5- ماده (38) قانون به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده 38- اعضای هیات مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:

5-     ایمان وتعهدبه اسلام (درتعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده درقانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)

6-     نداشتن منع قانونی ومحجورنبودن

7-     عدم عضویت درگروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور وعدم محکومیت به جعل اسناد

8-      عدم سابقه محکومیت به ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت درامانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

تبصره – برای عضویت در هیأت رئیس اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل، دبیری ، دبیرکلی و بازرسی شرکتها ، اتحادیه ها و اتاقها در بخش تعاون الزامی است.

ماده 6- ماده (39) قانون به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده 39- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعداز انتخاب ، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره ، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی ویا خارج از آن برای مدت سه به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل وقبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وتعیین حدود اختیارات ، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

ماده 7- ماده  (48) قانون به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده48- ضوابط ومقررات این قانون درباره انتخابات ، وظایف و اختیارات هیات مدیره  و مدیرعامل، درمورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود.

ماده 8- ماده (49) قانون حذف می شود :

ماده 9-ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق می شود :

ماده 57- به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان ، استان و ایران تشکیل می گردد :

7-     انجام کلیه وظایف و اختیارات ومسوًولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی

8-     مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور

9-      ارائه خدمات فرهنگی وترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء وتقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب ونشریات مورد لزوم

10-  همکاری با وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط

11-  برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها

12-   برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها

تبصره 3- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی ، صنعت و معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و تعاون ، کارورفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.

تبصره 4- صدور کات بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است.

تبصره 5- اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تائید وزارت امورخارجه امکان پذیراست.

تبصره 6- نحوه تشکیل  و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.

ماده 10- درمواد(58) تا (63) قانون عبارت  ((هیأت مدیره)) به عبارت ((هیأت رئیسه)) تغییرمی یابد.

ماده 11- تبصره (2) ماده (59) قانون به شرح زیر اصلاح می شود.

تبصره 2- مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها ، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود  و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رای است .

ماده 12- یک تبصره به ماده (60) قانون به شرح زیر الحاق می گردد :

تبصره – در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی ، حتی المقدور از انواع شرکتهای تعاونی نظیر شرکتهای تعاونی تولیدی و چند منظوره ، خدماتی و تامین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی ، مسکن ، اعتبار ، مصرف ، مرزنشینان ، تعاونی های سهام عام وفراگیر و سهام عدالت انتخاب می گردند.

ماده 13- بند (6) ماده (61) قانون حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود :

تبصره – مسوًولیت کلیه امور اجرائی اتاق برعهده رئیس اتاق است که ریاست هیات رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات ، فردی را به عنوان دبیرکل در اتاق تعاون ایران ودبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب می نماید.

ماده 14- ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده 68- به منظور نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون ، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر  متشکل از یک نفر از وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می شود . هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می گردد.

انجمن مرکزی نظارت ، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده (38) این قانون و رسیدگی به شکایات واعلام نظر در باره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت ، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاق  تعاون شهرستان  و استان ، کمیسیون هایی را درسطح شهرستان ، استان وکشور تعیین می کند.

تبصره – دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون ها وچگونگی تشکیل جلسات وتعیین تعاونی های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب می شود.

ماده 15- شش ماده به عنوان مواد (71) الی (76) به شرح  ذیل به این قانون الحاق می شود وماده (71) قانون به عنوان ماده (77) تغییر می کند.

ماده 71- به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی صورت می گیرد.

1- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را درکتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها را در تشکلهای دانش آموزی مربوط فراهم نماید.

2-  وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها ، رشته ها و گروههای علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.

3- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی وارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجراء کنند.

ماده 72- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین ، با برنامه ریزی جامع ، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه  بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستائی و کشت وصنعت در مقیاس  بزرگ به را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازار های نهائی ، حذف واسطه های غیر ضروری با وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.

تبصره 1- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت و شهرداری ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.

تبصره 2- وزارتخانه های تعاون ، کارورفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی ، طی سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ، با پیشنهاد وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده 73- وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی ، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند.

هرگونه دخالت در امور اجرائی ، مدیریتی ، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.

ماده 74- عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه ، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات رئیسه وهیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران ، استان ، شهرستان ممنوع است .

تبصره – عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون ، فقط به عنوان نمایندگی از تعاونی های مصرف ، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.

ماده 75- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی ، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی و اتاق تعاون  مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.

ماده 76- تعاونی ها موظفند اساسنامه خودرا ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خودرا به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند ونمی تواننداز مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت یکهزاروسیصدونودوسه مجلس شورای اسلامی تصویب شد ودر تاریخ 31/2/1393 به تائید شورای نگهبان رسید.

                                                                                         

  تعاونوا علی البر و التقوا

اساسنامه شرکت تعاونی .............................................................

حسن تعاون مدنیت و داد

مایه الفت بود و  اتحاد

قرآن کریم همه مومنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فرا خوانده است . با الهام از این اصل مقدس ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سعی بر تحقق این فراخوان الهی دارد . بر این پایه ، اصول 43 و 44 قانون اساسی ، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص را تامین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک « کارفرمای بزرگ مطلق » آماده می سازد حال بر یک یک اعضای شرکت تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون ومعاضدت به گسترش این فکر ، عمل به این اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی ....................................................... می باشد که بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال 1370 واصلاحیه پنجم مهرماه 1377وهفدهم اردیبهشت 1393،که ملهم از اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و به عنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است .

اعضای تعاونی  ............................................ در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که « آزادانه و با اختیار کامل » و با قبول سهم در «مشارکت اقتصادی » آنرا پذیرفته اند ، تعهد می نماید که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود ، با رعایت « حقوق مساوی اعضاء» کوشش فردی و تلاش همگانی شان را همراه با « کسب علم و آگهی و بکار گیری مستمر دانش روز » برای موفقیت هر چه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تاکید بر « خود گردانی و خود اتکایی» بکار گیرد . باشد که در راستای تحقق هدف های تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی ،‌ریشه ای پابرجا و پیشینه ای دیرینه دارد ، شاهد گامهای استوار و دستان پر توان تک تک اعضاء باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر ، فعالانه دست بهم داده اند و می کوشند تا همسو و هم جهت « در کنار کلیه تعاونگران کشور» در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخهای تولید و خدمات با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ،‌« یاری رسان جامعه» و دولت نیز باشند .  

اعضای هیئت رئیسه

                                                                                                                                                   1            

فصل اول :

ماده 1-  نام  شرکت تعاونی ....................................................... و نوع آن............ است ودراین اساسنامه باختصار(تعاونی) نامیده می شود

ماده 2 -  اهداف تعاونی عبارت است از :

1-    ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی

2-    تامین نیازهای مشترک اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی اعضاء‌ و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

3-    ...........

4-    ..........

ماده 3 - موضوع فعالیت عبارت است از : ........................................................................

            ...............................................................................................................................

1-  اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی ،‌ بانک توسعه تعاون و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر .

2-    اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت ، اشخاص حقیقی  و یا حقوقی

3-    تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها

4-    مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها

5-    سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت ها و موسسات عمومی ، تعاونی و یا خصوصی

6-    مشارکت دادن اعضاءو خصوصاً مدیران تعاونی دردوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات

7-     انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف شرکت .

تبصره1- شرکت می تواند برای اجرای طرح مصوب موارد مندرج در بالا ، با رعایت مقررات و اساسنامه و قرار دادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود؛‌اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش های دولتی ، عمومی ؛ تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید .

تبصره2- شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت و در صورت وجود تولیدات ،توان ارائه خدمات ،‌دانش فنی و مهندسی و اجرائی ، با رعایت مقررات اقدام به صدور آنها به خارج از کشور نماید و یا نیازمندی های خود را از خارج تأمین کند، همچنین با برگزاری نمایشگاهها و یا شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ،‌ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور تولیدات خود را عرضه نماید .

تبصره3 -  در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی ،‌نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است .

رئیس جلسه                                                                              منشی جلسه

ماده 4 - حوزه عملیات تعاونی                              می باشد .

   ماده 5 - مدت تعاونی از تاریخ ثبت                       است .

ماده 6- مرکز اصلی عملیات تعاونی عبارت است از : استان                شهر                      

هیات مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضاء در مورد تغییر آن اقدام کند ،‌در اینصورت می بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه ازآگهی مزبور توسط هیئت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و یا اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد .

      ماده 7 - سرمایه اولیه تعاونی مبلغ                            ریال می باشد. که به           سهم                   ریالی منقسم گردیده که مبلغ                          ریال آن نقدا" توسط اعضاء پرداخت ومبلغ                   ریال   توسط دستگاه یا                                             تامین گردیده است ومابقی درتعهد اعضاء می باشد.

      ماده 8 - هریک ازاعضای تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسمی سهامی راکه خریداری نموده اند در موقع تاسیس تعاونی پرداخت کند.                                                                                            

تبصره - اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی  تعیین می کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تادیه نماید .

      ماده 9 - تعداد سهام اعضا برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری خریداری نمایند . در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو از 30 درصد کل سهام نباید تجاوز کند .

       ماده 10 - سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیات مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده 9 مجاز می باشد .

     ماده11- تعاونی می تواند برای افزایش سرمایه تاسقف 49% درصد سهام خودرا با امکان اعمال رای حداکثرتا 35% درصد کل آراء وتصدی کریسهای هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء ورعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو طبق آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد به اشخاص حقیقی یا حقوق غیر عضو واگذار نماید. فروش سهام به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.

      ماده 11- تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود  .

تبصره 1- ورقه سهم باید متحد الشکل ،‌چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم ، تعداد سهامی که هر ورق نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره که دارای امضای مجاز است برسد ، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به سهامداران گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد ،‌ مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است ،‌تحویل نماید

تبصره 2- نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد

  رئیس جلسه                                                                                                   منشی جلسه

فصل دوم : مقررات مربوط به عضویت

ماده 12 - عضویت در تعاونی با تصویب هیئت مدیره  برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که نیازبه خدمات تعاونی دارند ویا خدمات آنها مورد نیازتعاونی می باشد. و دارای شرایط ذیل هستند آزاد است

الف ) شرایط عمومی

1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-    عدم ممنوعیت قانونی و حجر

3-    عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه

4-    در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل ............ از سهام تعاونی

ب) شرایط اختصاصی

1-

2-

3-

داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع فعالیت ویا داشتن سابقه تجربی حداقل        سال 

 تبصره- احراز شرایط عضویت هر متقاضی بعهده هیات مدیره است ، ضمن اینکه هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت نباید وجودداشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی . هیئت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند ، درخواست عضویت آنها را رد کند.

تبصره- درصورت پذیرش عضوجدید ، عضوجدید ملزم است علاوه برپرداخت ارزش اسمی ، مبلغی را معادل مابه التفاوت ارزش اسمی و ارزش تعیین شده در ماده(18) اساسنامه را به عنوان حق عضویت پرداخت نماید،

ماده 13 - مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرار داد ترتیب دیگری شرط شده باشد .

تبصره - مسئولیت دستگاه های عمومی تامین کننده سرمایه تعاونی ( موضوع ماده 17 قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر در قرار داد ترتیب دیگری شرط شده باشد .

ماده 14-کلیه اعضاء مکلفند به وظائف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین مقررات تعهد کرده اند ، عمل کنند .

      ماده 15- تعاونی می تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو ( و یا سهامدار ) با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن 30 روز از تاریخ اخطار نامه ، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد .

ماده 16 - خروج عضو از تعاونی ، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد .     

تبصره 1-  در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است .

تبصره 2 - در تعاونی ، هیئت مدیره موظف است قبلاً اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام نماید . در اینصورت اینگونه اعضاء ( اعضای متخصص ) حداقل شش ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند . )

                      رئیس جلسه                                                                                                   منشی جلسه

      ماده 17 - در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود :

1-    از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط .

2-  عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم . 

3-  ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با آن رقابت نا سالم نماید

تبصره تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود .

ماده 18 - در صورت لغو عضویت به سبب فوت ،‌استعفاء ، انحلال و اخراج ،‌ارزش سهام وی بر اساس .................  محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی ، تایع آئی نامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد .

تبصره در صورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی و مصالحه ممکن نباشد ، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیأت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء‌و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می شود .

ماده 19 - در صورت فوت عضو ،‌ ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده 12 این اساسنامه باشند ،‌عضو شناخته می شوند و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد سهم خود را به تعاونی بپردازند اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یاهیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت لغو می گردد .

تبصره اگر تعدد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیأت مدیره ، عضو تعاونی شناخته می شوند.

فصل سوم  : ارکان تعاونی

ماده 20 - ارکان تعاونی عبارتست از :

1-  مجمع عمومی                               2 هیأت مدیره                             3- بازرسان

مجمع عمومی                            

ماده 21 - مجامع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل خواهد شد : مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده

چگونگی تشکیل تعاونی مجمع عمومی وسایر مقررات مربوطه مطابق آئین نامه ، نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع ، تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی خواهد بود) خواهد بود

تبصره- دعوت مجامع عمومی از طریق روزنامه کثیرالانتشار،پست سفارشی،دعوت کتبی،درمحل فعالیت یا........................................................................................................................صورت می گیرد

        رئیس جلسه                                                                                                   منشی جلسه

هیأت مدیره

ماده 22 - اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از            نفرعضواصلی و         نفرعضوعلی البدل  است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

         (سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهارنفر عضو علی البدل)

تبصره 1 هیات مدیره دراولین جلسه ازمیان خودیک نفررا به عنوان رئیس هیات مدیره،یک نفربه عنوان نائب رئیس ویک یا دونفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

تبصره 2 در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید .

غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو ، علیرغم اطلاع از دعوت ، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یک سال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود .

تبصره 3 در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد .

تبصره 4  در مواردی که هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود ، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره ، به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی اختیار داده می شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی ،‌برای جانشینی اشخاصی که بهر دلیل در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای تعاونی ، تعداد لازم موقتاً حداکثر برای مدت پنج ماه انتخاب شوند .

ماده 23 - پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتیکه هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشند هیأت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت  .

ماده 24 - هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعداز انتخاب ، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره ، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی ویا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل وقبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وتعیین حدود اختیارات ، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

ماده 25 - جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل یا اکثریت هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروریست  تصمیمات هیأت مدیره دردفتری بنام دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضرجلسه می رسد 

                 رئیس جلسه                                                                                        منشی جلسه

تبصره جلسه فوق العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می گردد .

ماده 26- هیأت مدیره جز در مواردیکه بموجب اساسنامه اتخاذ تصمیم در باره آْنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده ، در سایر موارد و برای تحقق اهداف ،‌موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده ومنجمله عهده دار وظایف ذیل است :

1-    دعوت مجمع عمومی ( عادی فوق العاده )

2-    اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط

3-  نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق ومزایای مدیر عامل

4-  قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره

5-  نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرسان و تسلیم بموقع گزارش مالی و تراز نامه به مجمع عمومی

6-    تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم

7-    تهیه و تنظیم آئین نامه ها ودستور العملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب .

8-  پیشنهاد آیین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش وحق جلسات آنها ‌جهت تصویب درمجمع عمومی عادی .

9-    تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر

10-تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی که تعاونی در آن مشارکت دارد .

11-تعیین ومعرفی صاحبان امضای مجاز( یک یا دو نفراز اعضای هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل )‌برای قراردادهاواسناد تعهدآور تعاونی

12- انجام سایر وظایف وتکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهد هیأت مدیره گذارده شده است .

ماده 27 - هیأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند مسئولیت هیأت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مقابل موکل .

ماده 28- معاملات قانونی با هر یک از اعضای هیأت مدیره ، مدیر عامل ، بازرسان تابع آیین نامه ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می رسد.

                         رئیس جلسه                                                                                                   منشی جلسه

ماده 29 - هیأت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت ، منفرداً استفاده کند مگر درموارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.  هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض کند .

ماده 30 - تحویل ، تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره و تأئید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی صورت گیرد وکلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیأت مدیره جدید ، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود .

تبصره شروع تصدی مشروط به این است که در دوره قبلی خاتمه یافته باشد . بعد از قانونی شدن شروع تصدی ، تا زمانی که ترتیب امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدید می تواند اختیارات محدودی را به هیأت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد .

ماده31 - مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و  بازرسان شرکت برسد . صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود .

تبصره در صورتیکه اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننماید بعنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرند.

ماده 32 - استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی را که به وی محول شده است را نخواهند کرد .

ماده 33 - هیچیک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس یا مدیر عامل تعاونی نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیأت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند .

تبصره اعضای هیئت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نماید . در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد . حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب آئین نامه ای است  که به تأئید وزارت تعاون خواهد رسید .

ماده 34 - نخستین هیأت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت در مراجع ذیصلاحیت اقدام کند .      

ماده 35 - داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند :

1-    ایمان وتعهدبه اسلام (درتعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده درقانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)

2-    نداشتن منع قانونی ومحجورنبودن

3-    عدم عضویت درگروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور وعدم محکومیت به جعل اسناد

4-     عدم سابقه محکومیت به ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت درامانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

                            رئیس جلسه                                                                                            منشی جلسه

بازرسی

ماده 36 - مجمع عمومی عادی           نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس /بازرسان اصلی وهمزمان          نفربه عنوان بازرس علی البدل انتخاب می کند ، انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 1- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای هر یک از بازرسان اصلی ، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز یکی از  بازرسان علی البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید .

تبصره 2 حق الزحمه و پاداش بازرس/  بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد .

   تبصره 3 تا زمانی که بازرس/ بازرسان جدید انتخاب و قبول سمت نکرده اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بعهده دارند .

ماده 37 - وظایف بازرس/بازرسان تعاونی به شرح ذیل است :

1-  نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستور العمل های مربوطه .

2- رسیدگی به حسابها ، دفاتر ، اسناد و صورتهای مالی شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود .

3- رسیدگی به شکایات اعضاء‌و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط .

4-تذکرکتبی تخلفات موجوددرنحوه اداره امور شرکت به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص   

5- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط

تبصره 1 بازرس/ بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع تعاونی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند . گزارش بازرس باید  لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد . در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند . لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد .

تبصره 2 بازرس/ بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می توانند بدون حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند .

ماده 38 - در صورتیکه بازرس یا هر یک از بازرسان تشخیص دهد که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات ترتیب اثر نمی دهد مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید .

ماده 39 بازرس/ بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند .

                      رئیس جلسه                                                                                                   منشی جلسه

فصل چهارم : مقررات مالی

ماده 40 - ابتدای سال مالی تعاونی اول ................ ماه و انتهای آن آخر ............... ماه همان سال/سال بعدی خواهد بود به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان .......... ماه است .

ماده 41 - هیأت مدیره موظف است نسخه ای از گزارشها ، صورت های مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان ، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه تجزیه وتحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه ودر اختیاربازرس/ بازرسان قرار دهدونسخه ای از آن را نیز به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی واعضاء ارسال دارد.

 ماده 42- هر یک از اعضاء در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی گزارش و یا شکایت خود را به بازرس/بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی مکاتبه کند . هیأت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور که بطور کتبی و رسمی ابلاغ می شود خواهد بود . مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و حسابرس یا حسابرسان منتخب آن همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار شان قرار دهند .

 ماده 43 - در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی ، رعایت اصول و موازین ، روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است .

ماده 44 - هدایا و کمک های بلا عوض در صورتیکه از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب در آمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم و به حساب در آمد منظور خواهد شد .

ماده 45 - افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و سایر مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود .

ماده 46 - سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم  می شود :

1-    از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی ، بعنوان ذخیره قانونی منظور می شود .

2-  حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است .

3-  در صدی از سود جهت پاداش به اعضاء ، کارکنان ، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود .

4-    پس از وضع وجوه باقیمانده سود خالص نسبت به  .....................  تقسیم می گردد .  

تبصره 1 -  ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل ازدرآمدهای مذکور به میزان یک    چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است .

                  رئیس جلسه                                                                                   منشی جلسه

تبصره 2- تعاونی می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد ، استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست .

تبصره 3 - هیأت مدیره می تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد .

فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده47 - هر یک از دستگاه ها ، شرکتها و مؤسسات موضوع ماده 17  قانون بخش تعاونی که بدون عضویت در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشند می توانند نماینده ای برای نظارت در تعاونی وحضوردرجلسات  مجامع عمومی وهیأت مدیره به عنوان ناظرداشته باشند .

ماده 48 - انحلال ، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تآمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود  .

ماده 49 - در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون ( از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی ) معتبر خواهد بود  .

ماده 50 - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود .

ماده 51 - ادغام تعاونی یا انحلال ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آیین نامه های اجرایی مربوط می باشد  .

ماده52 - در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه ، موضوع اختلاف برای داوری بصورت کدخدامنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد (ویا شورای حل اختلاف و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن ، اختلافی بروز نماید ، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری ( بصورت کدخدامنشی ) ویا شورای حل اختلاف ارجاع می شود .

در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها  مشابه نباشد اتاق تعاون مرجع داوری ( بصورت کدخدامنشی) ویا شورای حل اختلاف خواهد بود .

این اساسنامه در 52 ماده و        تبصره در مجمع عمومی .........  مورخ   /   /  13به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده  تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و قانون شرکتهای تعاونی (در مواردیکه به قوت خود باقی است )‌ آیین نامه ها و دستورالعملهای قانونی و قراردادهای منعقده بین شرکت و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می باشد .  

                           

اعضای هیئت رئیسه

نحوه تنظیم اساسنامه

1- درماده یک اساسنامه درجای خالی  نوشته می شود (نام تعاونی )............. بعداز نوع آن ......................درجای خالی . الف ) درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی،دامداری، پرورش و صید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن ، تولیدات فرهنگی و نظایر اینها فعالیت کند. نوع آن ( تولیدی) خواهد بود.
ب ) چنانچه به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شود ودرامور مربوط به تهیه و توزیع کالا،تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی ، خدمات صادرات ، اداری ،آموزشی ، بهداشتی درمانی ، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کند (توزیعی) خواهد بود.
ج ) درصورتیکه تعاونی هر دو نوع فعالیت داشه باشد نوع آن (تولیدی،توزیعی) خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت (تولیدی) یا (توزیعی)  یا ( تولیدی، توزیعی) نوشته خواهدشد.

2-    بندهای  1 و2 ماده 2 اساسنامه اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بندهای(3و4) نوشته می شود ازجمله اهداف اختصاصی عبارتند از : ایجاد اشتغال برای اعضاء ، تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضاء ، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء, تأمین مسکن اعضاء و . . . .

3-    درماده 3 اساسنامه موضوع فعالیت تعاونی باید طبق موافقت نامه صادره نوشته شود ، لذا با توجه به اهداف موضوع ماده 2 اساسنامه و طرح تأسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی رسیده است نوشته خواهدشد. درهرحال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحسب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود. و همچنین حسب موضوع فعالیت تعاونی ممکن است لازم باشد تبصره یا تبصره‌های دیگری اضافه‌شود-به‌دفترچه راهنمای موضوع‌فعالیت‌ها مراجعه گردد و تبصره های اضافی نوشته شود.

4-    درماده 4 اساسنامه ، محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی مانند روستا , شهر , شهرستان , استان یا سراسر کشور  نوشته شود.

5-    درماده 5 اساسنامه بعدازتاریخ ثبت .........درجای خالی کلمه( نامحدود) ویا برای (مدت محدود) که تعیین می شود،  نوشته خواهدشد ، ولی در تعاونیهای مسکن مدت محدود و حداکثر برای مدت 5سال نوشته می شود.

6-    درماده 12 اساسنامه درقسمت بند(ب) شرایط اختصاصی درجای خالی ................ باید نوشته شود               اگربرای ساکنین باشد مانند: استان،شهرستان و یا روستا و محله خاص                                                           اگربرای گروه های خاص یاشغلی باشدمانند : ایثارگران ، دانشجویان ، صاحبان حرفه ، کارمندان یا کارگران سازمان معین ویا فارغ التحصیلان و..............

7-    درماده 6 اساسنامه مرکز اصلی عملیات تعاونی ...............ونشانی آن ....................تلفن.............است.درجای خالی آدرس تعاونی نوشته می شود.

8-    درماده 7 اساسنامه سرمایه اولیه تعاونی مبلغ...................ریال است بعدازمبلغ درجای خالی میزان سرمایه نوشته می شود وبعدازآن درجای خالی تعداد سهم که به ..........سهم  وبعدازآن درجای خالی ارزش نوشته خواهدشد....................ریالی منقسم گردیده است ؛ بعداز مبلغ، میزان وجهی که توسط اعضاء بحساب تعاونی دربانک واریز شده نوشته می شود، مبلغ .................ریال آن نقدا توسط اعضا پرداخت و مبلغ .................. (بعدازمبلغ میزان وجهی ودستگاهی که تعهدمی کند نوشته می شود)ریال آن توسط...........تامین ودر تعهد آنان می باشد معادل ..........ریال نیز بصورت آورده غیر نقدی توسط اعضا تقویم وبه تعاونی تسلیم گردید. ودرقسمت آخربعدازمعادل میزان آورده غیرنقدی اعضاء نوشته می شود.

9- درماده 9 تعداد سهم اعضا برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم  بیشتری تادیه نمایند.در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو از ......درصد کل سهام نبایدتجاوز کند. درجای خالی حداکثر 30% درصد نوشته می شود.

10-درماده 18 اساسنامه درجای خالی می توان از هریک از روشهای قیمت گذاری مانند: قیمت روز، ارزش اسمی، میانگین ارزش روز و ارزش دفتری،  ارزش ویژه(مجموع ارزش اسمی و اندوخته‌ها تقسیم بر سهام) و یا هر روش مناسب دیگر استفاده کرد.

11-درماده 22 اساسنامه تعداد اعضای اصلی هیات مدیره (سه ، پنج ، هفت نفر) وتعداد اعضای علی البدل هیات مدیره (دو، سه ، چهار نفر) می باشدکه درجای خالی نوشته می شود.

12-درماده 36 اساسنامه درجای خالی تعداد بازرس اصلی و علی البدل نوشته می شود که معمولاًتعداد بازرسان فرد می باشد مثلاً 1نفر یا سه نفر

13-   درماده 40 اساسنامه ابتدای سال مالی تعاونی اول ........(نوشته می شودفروردین)  ماه وانتهای آن آخر (نوشته می شود اسفند) ماه همان سال خواهد بود .باستثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان (نوشته می شود اسفند) ماه است. درتعاونی که سال مالی آنها اول مهرماه وآخرآن شهریور ماه سال بعدی نوشته خواهدشد.

14- دربند(4) ماده 46 اساسنامه پس از وضع وجوه باقیمانده سود خالص به نسبت سهام.........تقسیم می گردد. درجای خالی می توان نوشت، درتعاونی تولیدی به نسبت سهام و در تعاونیها‌ی توزیعی 50% به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضاء با تعاونی.

15-  درانتهای اساسنامه درجاهای خالی نوشته می شود تعداد تبصره ونوع مجمع عمومی و تاریخ (اگرتعاونی جدید التاسیس باشد نوشته می شوددراولین مجمع عمومی عادی وچنانچه تعاونی تغییراساسنامه جدید باشد نوشته خواهد شد درمجمع عمومی فوق العاده نوبت اول یا دوم یا سوم)