شفافیت فرآیند

نحوه اطلاع رسانی در باره مراحل انجام کارنحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمتانجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت ها شخصیپاسخگویی و مسئولیت پذیری

نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطهامکانات رفاهی و فضای ارائه خدمتبه موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایت ، نظرات و پیشنهادهای شماراهنمایی و پاشخگویی کارکنان به مراجعین و پی گیری وضعیت درخواست هاتسلط بر فرآیند

دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشدزمان فرآیند

تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمتتعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم " رسید خدمت "میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمتنظام مند بودن فرآیند

نظم ، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمتدریافت یک باره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعهارائه اطلاعات تکراری ( کپی مدارک ، ارایه چندباره اطلاعات ) به واحدهای مختلفاحساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمتکلیت فرآیند

احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده