بازرسی کار

بازرسی کار استخراج شده از فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب  1369/8/29 می باشد. اداره بازرسی کار به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاههای مشمول این قانون و بازرسی از کلیه قسمتها برای حفظ صیانت نیروی کار و منابع مالی کشور   ( کارخانجات ، کارگاهها ، شرکتها و . . . )  انجام وظیفه می نمایند .

بازرسان کار به دو شکل دوره ای ، موردی و براساس تقاضای کارگران ،‌ کارفرمایان و مراجع ذیربط درچارچوب وظایف قانونی خود از کارگاههای مشمول این قانون بازرسی می نمایند و خاطر نشان می دارد که گزارش آنان در حکم گزراش ضابطین دادگستری می باشد .

 

اهم وظایف اداره بازرسی کار

1-نظارت بر اجرای کلیه مقررات و آئین‌نامه‌های قانون کار توسط بازرسان کار

2- انجام بازرسی‌های عمومی و موردی از کارگاه‌ها جهت رعایت مقررات ایمنی، جلوگیری از حوادث و نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای قانونی به کارگران

3-بررسی حوادث ناشی از کار

4-اجرای برنامه‌های آموزشی، نظارتی جهت حفظ و صیانت نیروی کار

5-بررسی درخواست متقاضیان اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور و طرح در کمیته های تخصصی

6- صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

7- صدور گواهینامه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

8-سایر وظایف محوله براساس قانون کار از سوی مقام مافوق