گزارشات آمار و برنامه ریزی

گزارش تحلیلی ارزشیابی کارکنان و مدیران استانی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

گزارش برنامه و عملکرد شش ماهه اهم شاخص های برته

گزارش وضعیت امتیاز ارزیابی شوندگان به ازای محورهای ارزیابی در شش شهرستان استان خوزستان سال 98

گزارش وضعیت امتیاز ارزیابی شوندگان به ازای محورهای ارزیابی سال 1398

گزارش جامع برنامه و عملکرد شش ماهه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شش ماه نخست 1398

گزارش جامع سالانه برنامه و عملکرد سامانه برته-1398

مقایسه ای 98 با 97- نه ماهه

فرصت های شغلی اعلام شده ، متقاضیان کارثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی

متقاضیان کار ثبت نام شده برحسب سن

متقاضیان کار ثبت نام شده برحسب وضع سواد

 افراد به کار گمارده شده برحسب وضع سواد

 افراد به کار گمارده شده در بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی

کارکاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر بخش تعاون 1396

ویژه نامه آماری روز جهانی سالمندان

بررسی تطبیقی شاخص های عمده بازار کار میان ایران و کشورهای منتخب-سال های 99-1390 (2020-2011 میلادی) 

داده باز

آمار اشتغال روستایی و عشایری