حقوق شهروندی وظایف کمیته سلامت اداری
گزارش مردم و سازمانهای مردم نهاد آموزش حوزه سلامت اداری

دریافت گزارش های مردمی مرتبط با تخلفات اداری

نحوه ارتباط با بازرسان ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان

آدرس و تلفن های ضروری ارتباط با بازرسان

تلفن

33384330

داخلی 210

پیامک

09163111153ابراهیمی

09166030231طاهری

نشانی

اهواز- خیابان 14 غربی کیانپارس فاز یک اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی طبقه اول اتاق 210

کد پستی

صندوق پستی: 401-61555

لطفا روی مرسولات قید گردد

گیرنده : طبقه اول اتاق 210 ابراهیمی

پست الکترونیکی

جهت اعلام تخلف مشاهده شده به بازرس ماده 91 و 92 می توانید از طریق پست الکترونیکی به نشانی

bazres.s.khouzestan@gmail.com

نسبت به ارسال موارد اقدام نمایید

لازم به ذکر است کلیه گزارشات اعلام شده از طرق یکی از روشهای فوق الذکر ، نزد بازرس سلامت اداری محفوظ و محرمانه باقی خواهد ماند .

 

وحید طاهری سیده فاطمه ابراهیمی

بازرسان ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان