آیین بزرگداشت هفته کارگر و تجلیل از کارگران نمونه استان خوزستان
 
آیین بزرگداشت هفته کارگر و تجلیل از کارگران نمونه استان خوزستان
 
 
آیین بزرگداشت هفته کارگر و تجلیل از کارگران نمونه استان خوزستان
 
آیین بزرگداشت هفته کارگر و تجلیل از کارگران نمونه استان خوزستان