نشست مدیر کل با انجمن صنفی کارفرمایی استان خوزستان      
 نشست مدیر کل با انجمن صنفی کارفرمایی استان خوزستان