بازدید از شرکت گروه ملی فولاد خوزستان و دیدار چهره به چهره با کارگران      
 بازدید از شرکت گروه ملی فولاد خوزستان و دیدار چهره به چهره با کارگران      
 بازدید از شرکت گروه ملی فولاد خوزستان و دیدار چهره به چهره با کارگران      
 بازدید از شرکت گروه ملی فولاد خوزستان و دیدار چهره به چهره با کارگران