بازدید مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان از شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بازدید مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان از شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران 
 
 بازدید مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان از شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بازدید مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان از شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران