افتتاح اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دهدز
 
افتتاح اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دهدز
 
 
افتتاح اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دهدز
 
افتتاح اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دهدز