دیدار مدیرکل اقای محمدپور باکارگران درمصلی نمازجمعه اهواز    
 دیدار مدیرکل اقای محمدپور باکارگران درمصلی نمازجمعه اهواز