دومین نشست تخصصی کارگروه اشتغال استان خوزستان 17اردیبهشت 97        
 دومین نشست تخصصی کارگروه اشتغال استان خوزستان 17اردیبهشت 97        
 دومین نشست تخصصی کارگروه اشتغال استان خوزستان 17اردیبهشت 97        
 دومین نشست تخصصی کارگروه اشتغال استان خوزستان 17اردیبهشت 97