صفحه نخست » تصاویر » افتتاح 4طرح عملیاتی وزیست محیطی در پترو شیمی غدیر ماهشهر...4 شهریور 1397

 افتتاح 4طرح عملیاتی وزیست محیطی در پترو شیمی غدیر ماهشهر...14شهریور 1397
 افتتاح 4طرح عملیاتی وزیست محیطی در پترو شیمی غدیر ماهشهر...4 شهریور 1397
 افتتاح 4طرح عملیاتی وزیست محیطی در پترو شیمی غدیر ماهشهر...4 شهریور 1397
 افتتاح 4طرح عملیاتی وزیست محیطی در پترو شیمی غدیر ماهشهر...4 شهریور 1397