صفحه نخست » تصاویر » چهاردهمین جلسه کمیته فنی اشتغال زا وبرسی طرح های فراگیر 5خرداد97

 چهاردهمین جلسه کمیته فنی اشتغال زا وبرسی طرح های فراگیر 5خرداد97
 چهاردهمین جلسه کمیته فنی اشتغال زا وبرسی طرح های فراگیر 5خرداد97
 چهاردهمین جلسه کمیته فنی اشتغال زا وبرسی طرح های فراگیر 5خرداد97
 چهاردهمین جلسه کمیته فنی اشتغال زا وبرسی طرح های فراگیر 5خرداد97