صفحه نخست » تصاویر » شانزدهمین نشست کمیته فنی اشتغال وبرسی طرح های فراگیر9خرداد97

شانزدهمین نشست کمیته فنی اشتغال وبرسی طرح های فراگیر9خرداد97
 شانزدهمین نشست کمیته فنی اشتغال وبرسی طرح های فراگیر9خرداد97
 شانزدهمین نشست کمیته فنی اشتغال وبرسی طرح های فراگیر9خرداد97
 شانزدهمین نشست کمیته فنی اشتغال وبرسی طرح های فراگیر9خرداد97