جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هفتکل روزجمعه96.11.6  
 جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هفتکل روزجمعه96.11.6