تصاویر نهمین جلسه شورای مدیران و تقدیم لوح تقدیر    
      
 تصاویر نهمین جلسه شورای مدیران و تقدیم لوح تقدیر