پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان خوزستان 11تیر 1397
 پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان خوزستان 11تیر 1397
 پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان خوزستان 11تیر 1397
 پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان خوزستان 11تیر 1397