جلسه کمیته فنی اشتغال باحضور روسای ادارات شهرستانی 5 اردیبهشت 97        
 جلسه کمیته فنی اشتغال باحضور روسای ادارات شهرستانی 5 اردیبهشت 97        
 جلسه کمیته فنی اشتغال باحضور روسای ادارات شهرستانی 5 اردیبهشت 97        
 جلسه کمیته فنی اشتغال باحضور روسای ادارات شهرستانی 5 اردیبهشت 97