صفحه نخست » تصاویر » جلسه کمیته فنی اشتغال باحضور روسای ادارات شهرستانی 5 اردیبهشت 97

 جلسه کمیته فنی اشتغال باحضور روسای ادارات شهرستانی 5 اردیبهشت 97        
 جلسه کمیته فنی اشتغال باحضور روسای ادارات شهرستانی 5 اردیبهشت 97        
 جلسه کمیته فنی اشتغال باحضور روسای ادارات شهرستانی 5 اردیبهشت 97        
 جلسه کمیته فنی اشتغال باحضور روسای ادارات شهرستانی 5 اردیبهشت 97