نهمین جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغالزا ویژه شهرستانهای خرمشهر و گتوند         
 نهمین جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغالزا ویژه شهرستانهای خرمشهر و گتوند        
 نهمین جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغالزا ویژه شهرستانهای خرمشهر و گتوند        
 نهمین جلسه کمیته فنی بررسی تسهیلات اشتغالزا در خوزستان برگزار شد