اولین دوره مسابقه شطرنج کارگری کشور استان خوزستان
 اولین دوره مسابقه شطرنج کارگری کشور استان خوزستان   
 
اولین دوره مسابقه شطرنج کارگری کشور استان خوزستان
 
اولین دوره مسابقه شطرنج کارگری کشور استان خوزستان
  
 اولین دوره مسابقه شطرنج کارگری کشور استان خوزستان  اولین دوره مسابقه شطرنج کارگری کشور استان خوزستان