صفحه نخست » تصاویر » نشست وبازدیدپتروشیمی ابادان باحضور دکترسرزعیم معاون وزرات دراموراقتصادی وبرنامه ریزی

نشست وبازدیدپتروشیمی ابادان باحضور دکترسرزعیم معاون وزارت دراموراقتصادی وبرنامه ریزی نشست وبازدیدپتروشیمی ابادان باحضور دکترسرزعیم معاون وزارت دراموراقتصادی وبرنامه ریزی  
 نشست وبازدیدپتروشیمی ابادان باحضور دکترسرزعیم معاون وزرات دراموراقتصادی وبرنامه ریزی  نشست وبازدیدپتروشیمی ابادان باحضور دکترسرزعیم معاون وزرات دراموراقتصادی وبرنامه ریزی