پنجمین نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان خوزستان سال 94   
پنجمین نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان خوزستان سال 94   
  
 
 
پنجمین نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان خوزستان سال 94