صفحه نخست » تصاویر » پنجمین نشست کمیته فنی طرح های اشتغال زا در 1اردیبهشت 97

 پنجمین نشست کمیته فنی طرح های اشتغال زا در 1اردیبهشت 97      
 پنجمین نشست کمیته فنی طرح های اشتغال زا در 1اردیبهشت 97      
 پنجمین نشست کمیته فنی طرح های اشتغال زا در 1اردیبهشت 97