صفحه نخست » تصاویر » بهره برداری از پایانه صادراتی نفت در بندر امام...باحضور دکتر انوشیروان محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی...14شهریور 1397

 بهره برداری از پایانه صادراتی نفت در بندر امام...باحضور دکتر انوشیروان محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی...14شهریور 1397
 بهره برداری از پایانه صادراتی نفت در بندر امام...باحضور دکتر انوشیروان محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی...14شهریور 1397
 بهره برداری از پایانه صادراتی نفت در بندر امام...باحضور دکتر انوشیروان محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی...14شهریور 1397
 بهره برداری از پایانه صادراتی نفت در بندر امام...باحضور دکتر انوشیروان محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی...14شهریور 1397