هشتمین شورای هماهنگی مدیران استان
 هشتمین شورای هماهنگی مدیران استان  
 هشتمین شورای هماهنگی مدیران استان  هشتمین شورای هماهنگی مدیران استان