صفحه نخست » تصاویر » محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در آیین تجلیل از بازنشستگان در اهواز 15 شهریور 1397

 محسنی بندپی  سرپرست وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در آیین تجلیل از بازنشستگان در اهواز 15 شهریور 1397
 محسنی بندپی  سرپرست وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در آیین تجلیل از بازنشستگان در اهواز 15 شهریور 1397
 محسنی بندپی  سرپرست وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در آیین تجلیل از بازنشستگان در اهواز 15 شهریور 1397
 محسنی بندپی  سرپرست وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در آیین تجلیل از بازنشستگان در اهواز 15 شهریور 1397