وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان / جدول سهمیه زائر سراها و مهمانسرای کارگری